Pravilnik o zaštiti potrošača i načinu rešavanja reklamacije

Na osnovu Zakona o zaštiti potrošača (“Sl. glasnik RS”, br. 62/2014, 6/2016 - dr. zakon i 44/2018 - dr. zakon), Dejan Škoro iz Šapca, JMBG: 2612985183123, kao direktor privrednog društva HAPPY GIRAFFE DOO ŠABAC, Mat. br.: 21532681, PIB: 111745263, Ćirila i Metodija 15, 15000 Šabac, Srbija, dana 28.08.2020. godine sledeći:

UVODNE ODREDBE

Član 1.

1.1. Privredno društvo HAPPY GIRAFFE DOO ŠABAC koje se trgovinom na malo posredstvom pošte ili preko Interneta kao svojom osnovnom delatnošću, proizvode iz svojeg prodajnog asortimana predstavlja i prodaje putem Internet stranice: “www.happygiraffe.rs”. Zaključivanje ugovora, isporuka i ostali relevantni koraci koji prate realizaciju kupovine putem navedenog internet sajta regulisani su drugim aktima napred navedenog preduzetništva i mogu se pronaći na navedenoj Internet stranici, dok se ovim aktom uređuje materija koju reguliše Zakon o zaštitiu potrošača, te edukuju i obaveštavaju potrošači o svojim pravima koja uživaju kao potrošači.

1.2. Uzimajući u obzir napred navedeno, ovim pravilnikom, a u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti potrošača (“Sl. glasnik RS”, br. 62/2014, 6/2016 - dr. zakon i 44/2018 - dr. zakon), uređuju se prava i obaveze potrošača, informisanje i unapređenje znanja potrošača o njihovim pravima i načinima zaštite prava potrošača, vansudsko rešavanje potrošačkih sporova i druga pitanja od značaja za položaj i zaštitu potrošača.

ZNAČENJA IZRAZA

Član 2.

Prodavac - HAPPY GIRAFFE DOO ŠABAC, Mat. br.: 21532681, PIB: 111745263, Ćirila i Metodija 15, 15000 Šabac, Srbija.

Potrošač - potrošač je fizičko lice koje na tržištu pribavlja robu ili usluge u svrhe koje nisu namenjene njegovoj poslovnoj ili drugoj komercijalnoj delatnosti.

Internet stranica - je sledeća Internet prezentacija: www.happygiraffe.rs

Zakon - je Zakon o zaštiti potrošača (“Sl. glasnik RS”, br. 62/2014, 6/2016 - dr. zakon i 44/2018 - dr. zakon).

Elektronska pošta prodavca - elektronska pošta prodavca je sledeća: [email protected].

Ugovor na daljinu - predstavlja ugovor zaključen između prodavca i kupca (potrošača) u okviru organizovane prodaje ili pružanja usluga na daljinu bez istovremenog fizičkog prisustva prodavca i kupca (potrošača), i to putem Internet stranice.

Ugovor zaključen van poslovnih prostorija prodavca - je ugovor zaključen, kao i ugovor za koji je potrošač dao ponudu izvan poslovnih prostorija je svaki ugovor između prodavca i kupca (potrošača) zaključen izvan poslovnih prostorija prodavca uz istovremeno fizičko prisustvo prodavca i potrošača; ugovor zaključen u poslovnim prostorijama prodavca ili putem sredstava komunikacije na daljinu, a o čijem zaključenju su vođeni pregovori izvan poslovnih prostorija prodavca uz istovremeno fizičko prisustvo prodavca i kupca (potrošača); ugovor zaključen tokom putovanja koje je organizovao prodavac i koje je za cilj ili posledicu imalo promovisanje i prodaju robe ili usluga potrošaču.

OSNOVNA PRAVA I OBAVEZE POTROŠAČA

Član 3.

3.1. Osnovna prava kupca (potrošača) u skladu sa Zakonom jesu: pravo na zadovoljenje osnovnih potreba, pravo na bezbednost, pravo na obaveštenost, pravo na izbor, pravo na učešće, pravnu zaštitu, edukaciju i zdravu i održivu životnu sredinu, a sve u skladu sa čl. 2. Zakona o zaštiti potrošača.

3.2. Prodavac na čitak i uočljiv način a putem svoje Internet stranice i na svom prodajnom mestu ističe prodajnu cenu robe koju prodaje.

3.3. Prodavac za svaku robu koju proda izdaje račun u skladu sa čl. 12. Zakona.

3.4. Ovim pravilnikom, kao i podacima dostupnim neposredno na Internet stranici, prodavac obaveštava potrošača, i to pre momenta zaključenja ugovora o prodaji robe iz svog asortimana, o sledećim relevantnim okolnostima: osnovnim obležjima robe, svom poslovnom imenu, matičnom broju, adresi sedišta, broju telefona, prodajnoj ceni kao i o svim dodatnim poštanskim troškovima i troškovima transporta i isporuke i okolnosti da se ti troškovi stavljaju potrošaču na teret, načinu plaćanja, načinu i roku isporuke, načinu izvršenja drugih ugovornih obaveza, postojanju zakonske odgovornosti zbog nesaobraznosti robe ili usluge ugovoru, načinu izjavljivanja reklamacije trgovcu (prodavcu), a naročito o mestu prijema i načinu postupanja trgovca (prodavca) po njima, kao i uslovima koji se odnose na ostvarivanje prava potrošača po osnovu saobraznosti.

ZAŠTITA POTROŠAČA U OSTVARIVANJU PRAVA IZ UGOVORA NA DALJINU I UGOVORA KOJI SE ZAKLJUČUJU IZVAN POSLOVNIH PROSTORIJA

Član 4.

4.1. Prodavac ovim Pravilnikom, kao i podacima neposredno dostupnim na Internet stranici, obaveštava potrošače o dodatnim okolnostima:

Poslodavac posluje sa kupcima (potrošačima) putem Internet stranice www.happygiraffe.rs,

Uslovi, vremenski rok i postupak za ostvarivanje prava na odustanak od ugovora definisani su čl. 6. ovog Pravilnika,

Razumni troškovi, način i uslovi pod kojima ih je Potrošač dužan nadoknaditi Prodavcu, za slučaj da potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora, regulisani su čl. 7.5. i 7.6. ovog Pravilnika,

podaci i uslovi pod kojima potrošač (kupac) ne uživa pravo na odustanak od ugovora regulisani su čl. 7. ovog pravilnika,

za slučaj odustanka potrošača od ugovora na daljinu, ako se roba, zbog svojih karakteristika ne može vratiti poštom, potrošač (kupac) je dužan snositi troškove vraćanja robe prodavcu.

4.2. Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija u roku od 14 dana, bez navođenja razloga i bez dodatnih troškova, osim troškova utvrđenih u daljem tekstu ovog pravilnika. Protekom navedenog roka prestaje pravo potrošača na odustanak od ugovora.

4.3. Potrošač (kupac) ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati na posebnom obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija ili slanjem izjave na elektronsku ili adresu sedišta prodavca.

4.4. Obrazac za odustanak propisuje ministar nadležan za poslove zaštite potrošača.

4.5. Izjava o odustanku od ugovora kod ugovora na daljinu i ugovora koji se zaključuju izvan poslovnih prostorija smatra se blagovremenom ukoliko je poslata prodavcu u roku iz ovog člana.

4.6. Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata prodavcu.

4.7. Kod ugovora o prodaji robe, rok od 14 dana računa se od trenutka kada roba dospe u državinu potrošača, odnosno trećeg lica koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik.

4.8. Kada potrošač jednom porudžbenicom naruči više vrsta roba koje se isporučuju zasebno, rok od 14 dana počinje da teče kada poslednja vrsta naručene robe dospe u državinu potrošača, odnosno trećeg lica koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik.

4.9. Kada se isporuka robe sastoji iz više pošiljki i delova, rok od 14 dana počinje da teče kada je poslednja pošiljka ili deo, dospeo u državinu potrošača, odnosno trećeg lica koje je odredio potrošač (kupac), a koje nije prevoznik.

Obrazac za odustajanje od ugovora na daljinu možete preuzeti OVDE.

Član 5.

5.1. Nakon zaključenja ugovora, Prodavac će dati nalog za isporuku naručene robe, a u svemu u skladu sa Opštim uslovima prodaje Prodavca.

5.2. Za slučaj da isporuka robe iz bilo kojeg razloga ne bude moguća, Prodavac će bez odlaganja obavestiti Portošača (kupca) o ovoj okolnosti.

USLOV, VREMENSKI ROK I POSTUPAK ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA ODUSTANAK OD UGOVORA

Član 6.

6.1. Potrošač (kupac) ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija u roku od 14 dana, bez navođenja razloga i bez dodatnih troškova, osim troškova definisanih ovim pravilnikom.

6.2. Potrošač (kupac) ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati na posebnom obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija ili na drugi nedvosmislen način, i to na taj način što predmetna izjava mora biti poslata Prodavcu u roku iz čl. 6.1. ovog Pravilnika.

6.3. Rok od 14 dana se računa, odnosno počinje teći od trenutka kada roba dospe u državinu potrošača, odnosno trećeg lica koje je odredio potrošač (pod uslovom da to treće lice nije prevoznik).

Član 7.

7.1. Za slučaj da Potrošač (kupac) odustane od ugovora u smislu člana 6. ovog Pravilnika, Prodavac će bez odlaganja izvršiti povrat uplata koje je primio od Potrošača (kupca), uključujući i troškove isporuke, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak.

7.2. Prodavac će, za slučaj odustanka od ugovora od strane Potrošača (kupca), koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, HAPPY GIRAFFE DOO ŠABAC je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.
Ipak, Prodavac neće vršiti povraćaj dodatnih troškova koji su posledica izričitog zahteva Potrošača (kupca) za dostavu koja odstupa od najjeftinije uobićajene dostave koju je ponudio Prodavac.

7.3. Prodavac će izvršiti povrat sredstava u smislu prethodnih stavova ovog člana po dobijanju robe koja se vraća ili po prijemu dokaza od strane Potrošača (kupca) da je isti poslao robu trgovcu.

7.4. Potrošač (kupac) je dužan da vrati robu Prodavcu ili licu ovlašćenom od strane prodavca, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Ovakav povrat robe blagovremen je od strane Potrošača (kupca) ukoliko je Potrošač (kupac) u ovom roku poslao robu.

7.5. Potrošač (kupac) snosi isključivo direktne troškove vraćanja robe.

7.6. Potrošač (kupac) je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe.

7.7. Potrošač (kupac) nema pravo da odustane od ugovora za slučaj da je roba koju je Prodavac isporučio proizvedena prema posebnim zahtevima potrošača ili jasno personalizovana.

SAOBRAZNOST ROBE

Član 8.

8.1. Prodavac je dužan da isporuči robu koja je saobrazna ugovoru, a zakonska pretrpostavka da je isporučena roba saobrazna ugovoru postoji:

1) ako odgovara opisu koji je dao prodavac i ako ima svojstva robe koju je prodavac pokazao potrošaču (kupcu) kao uzorak ili model. (Slike na Internet stranici prodavca mogu odstupati od realne robe usled tehničkih diferencija između aparata koji su korišćeni pri samom fotografisanju, karakteristika računara koji je obrađivao predmetne fotografije odnosno karakteristike medija koji koristi potrošač pri pretraživanju);

2) ako ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je potrošač (kupac) nabavlja, a koja je bila poznata prodavcu ili mu je morala biti poznata u vreme zaključenja ugovora;

3) ako ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste;

4) ako po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač (kupac) može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane prodavca, proizvođača ili njihovih predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno putem oglasa ili na ambalaži robe;

8.2. Prodavac odgovara za nesaobraznost isporučene robe ugovoru ako je nesaobraznost postojala u momentu isporuke robe potrošaču (kupcu) ili licu kojem je potrošač (kupac) odredio.

8.3. Prodavac je odgovoran i za nesaobraznost nastalu zbog nepravilnog pakovanja, nepravilne instalacije ili montaže koju je izvršio on ili lice pod njegovim nadzorom, kao i kada je nepravilna instalacija ili montaža robe posledica nedostatka u uputstvu koje je predao potrošaču (kupcu) radi samostalne instalacije ili montaže.

8.4. Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana isporuke robe Potrošaču (kupcu), Potrošač (kupac) ima pravo da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjavi da raskida ugovor.

8.5. Potrošač (kupac) ima pravo da zahteva zamenu, odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor zbog istog ili drugog nedostatka saobraznosti koji se posle prve opravke pojavi, a ponovna opravka je moguća samo uz izričitu saglasnost potrošača (kupca).

8.6. Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi Prodavac.

REKLAMACIJA I NAČIN REŠAVANJA REKLAMACIJE

Član 9.

9.1. Radi zaštite svojih prava po osnovu saobraznosti robe ugovoru, zatim zbog pogrešno obračunate cene, kao i drugih nedostataka, Potrošač (kupac) može izjaviti reklamaciju Prodavcu.

9.2. Potrošač u svojeručno potpisanoj izjavi o reklamaciji navodi koju robu reklamira, svoje lične i kontakt podatke, opis nedostatka na koji se poziva i eventualno druge zahteve i predloge koje upućuje Prodavcu.

9.3. Potrošač (kupac) može da se obrati Prodavcu sa zahtevom za reklamaciju robe putem elektronske pošte Prodavca, zatim poštom na adresu Prodavca, ili direktno Prodavcu na Prodajnom mestu u slobodnoj pismenoj formi ili ispunjavanjem propisanog obrasca, a sve uz dostavu računa ili drugog pisanog dokaza o kupovini na uvid.

9.4. Telefonski broj na koji se mogu dobiti sve informacije koje se odnose na reklamaciju robe je sledeći: +381 (0) 69 60 79 83, i to radnim danima u periodu od 09h do 18h.

9.5. Nakon prijema reklamacije, Prodavac će Potrošaču (kupcu) izdati pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrditi prijem reklamacije, i drugim okolnostima zaprimljene reklamacije.

9.6. Prodavac će najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovoriti Potrošaču (kupcu) da li prihvata reklamaciju, zatim se izjasniti o zahtevu potrošača i dati konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije koji nije duži od 15 dana, osim ako Prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu potrošača (kupca) u roku koji je dogovoren, a o čemu će nadalje obavestiti potrošača (kupca).

9.7. Prodavac neće uvažiti reklamaciju za slučaj da je roba koja se reklamira neadekvatno korišćena od strane Potrošača (kupca), odnosno korišćena suprotno ili u neskladu sa datim uputstvima i/ili sa njenom redovnom namenom i/ili naročitim karakteristikama po kojima je napravljena po specifikaciji Potrošača (kupca).

9.8. Rok za podnošenje reklamacije na robu jeste 24 meseca od dana isporuke robe.

Izjavu o reklamaciji možete preuzeti OVDE.

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 10.

Ovaj Pravilnik je objavljen na oglasnoj tabli Prodavca sa danom njegovog donošenja, odnosno 28.08.2020. godine, i stupa na snagu protekom 8 dana od dana objavljivanja, odnosno 05.09.2020. godine.

Šabac, 28.08.2020 .godine.
HAPPY GIRAFFE DOO ŠABAC, zakonski zastupnik - direktor Dejan Škoro

Newsletter

Kao naš prijavljeni korisnik na newsletter, bićete među prvima koji mogu da zavire u naše predstojeće kolekcije, saznate sve o sjajnim ponudama, ekskluzivnim promocijama i događajima.

www.happygiraffe.rs koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti sajta. Ukoliko nastavite sa korišćenjem sajta, smatra se da ste saglasni sa našim opštim uslovima prodaje, politikom privatnosti i potvrđujete prihvatanje kolačića na njegovim stranicama.

x