Politika privatnosti

Na osnovu člana 5,12,21-24,26-40 Zakona o zatšiti podataka o ličnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 87/2018) Dejan Škoro iz Šapca, JMBG: 2612985183123, kao direktor HAPPY GIRAFFE DOO ŠABAC, Mat. br.: 21532681, PIB: 111745263, Ćirila i Metodija 15, 15000 Šabac, Srbija, dana 28.08.2020.. godine donosi sledeći:

UVODNE ODREDBE

Član 1.

1.1. HAPPY GIRAFFE DOO ŠABAC kao privredno društvo koje se trgovinom na malo posredstvom pošte ili preko Interneta kao svojom osnovnom delatnošću, proizvode iz svojeg prodajnog asortimana predstavlja i prodaje i putem Internet stranice: “www.happygiraffe.rs”. Zaključivanje ugovora, isporuka i ostali relevantni koraci koji prate realizaciju kupovine putem navedenog Internet sajta regulisani su drugim aktima napred navedenog privrednog društva i mogu se pronaći na navedenoj Internet prezentaciji, dok se ovim aktom regulišu podaci o ličnosti koje fizička lica, kao naručioci artikala (kupci - potrošači) koje prodaje predmetno privredno društvo, istom otkrivaju u cilju uspešne i potpune realizacije kupovine predmetnih artikala.

1.2. Uzimajući u obzir napred navedeno, ovim pravilnikom, u skladu sa važećim pozitivnopravnim propisima koji regulišu materiju zaštite obrade podataka o ličnosti fizičkih lica, uređuju se naročito: načela obrade podataka o ličnosti, prava lica na koje se podaci o ličnosti odnose, odnosno transparentnost informacija o prikupljanju podataka o ličnosti i informacije koje se pružaju licu čiji lični podaci se obrađuju kada se podaci o ličnosti prikupljaju od tog lica, zatim pravo lica na koje se podaci o ličnosti odnose na ispravku i brisanje, kao i druge okolnosti povezane sa podacima o ličnosti.

ZNAČENJE IZRAZA

Član 2.

“podatak o ličnosti” je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta;

"lice na koje se podaci odnose" je fizičko lice čiji se podaci o ličnosti obrađuju;

"obrada podataka o ličnosti" je svaka radnja ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima, kao što su prikupljanje, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, odnosno strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanjem, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje;

"rukovalac" je pravno lice koje samostalno ili zajedno sa drugima određuje svrhu i način obrade, odnosno u smislu ovog Pravilnika - privredno društvo Happy Giraffe doo Šabac, sa napred navedenim podacima;

"Internet sajt" je sajt putem koje rukovalac obavlja svoju osnovnu poslovnu delatnost odnosno prodaju svojih artikala – www.happygiraffe.rs.

NAČELA OBRADE

Član 3.

3.1. Obrada podataka o ličnosti u obavljanju svoje poslovne delatnosti, rukovalac vrši:

zakonito, pošteno i transparentno u odnosu na lice na koje se podaci odnose, pri čemu zakonitost obrade podataka o ličnosti rukovalac zasniva na neophodnosti obrade za izvršenje ugovora zaključenog sa licem na koje se podaci odnose ili za preduzimanje radnji, na zahtev lica na koje se podaci odnose, pre zaključenja ugovora (načelo zakonitosti, poštenja i transparentnosti),

ograničeno u odnosu na svrhu obrade, u smislu što se podaci o ličnosti prikupljaju samo i isključivo na način i u svrhe određene ovim Pravilnikom, te se u druge svrhe ne mogu koristiti (načelo ograničenosti svrhe),

primereno, samo u delu u kojem su podaci bitni, te ograničeno na ono što je neophodno u odnosu na svrhu obrade u skladu sa ovim pravilnikom ("minimizacija podataka"),

vodeći račina o da se podaci o ličnosti čuvaju u obliku koji omogućava identifikaciju lica samo u roku koji je neophodan za ostvarivanje svrhe obrade ("ograničenje čuvanja"),

obrađujući podatke o ličnosti na način koji obezbeđuje odgovarajuću zaštitu podataka o ličnosti, uključujući zaštitu od neovlašćene ili nezakonite obrade, kao i od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primenom odgovarajućih tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera ("integritet i poverljivost")

TRANSPARENTNOST I NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA

Član 4.

U skladu sa važećim zakonskim propisima rukovalac ovim putem licu na koje se podaci odnose pruža sledeće podatke:

Identitet i kontakt podaci rukovaoca su sledeći:
HAPPY GIRAFFE DOO ŠABAC,
Mat. br.: 21532681, PIB: 111745263, Ćirila i Metodija 15, 15000 Šabac, Srbija,
+381 (0) 69 60 79 83, email: [email protected]

podaci o ličnosti prikupljaju se samo i isključivo u svrhu i u delu u kojem je to potrebno radi zaključivanja ugovora o kupoprodaji artikala koje rukovalac nudi putem Internet sajta, te naručivanja i uspešnog upućivanja tih artikala na relevantne adrese naručilaca (kupaca - potrošača). U tom smislu, rukovalac prikuplja sledeće podatke: ime, prezime, adresa, poštanski broj, grad, država, broj mobilnog telefona, e-mail adresa, te eventualno druge podatke potrebne za navedene svrhe, dok se za slučaj registracije putem Internet sajta: www.happygiraffe.rs prikuplja sledeće: ime, prezime, e-mail adresa, broj mobilnog telefona, grad, datum rođenja, lozinka, pol,

zakonski osnov obrade podataka o ličnosti nalazi se u čl. 12. st.1. tačka 2. odnosno:
“obrada je neophodna za izvršenje ugovora zaključenog sa licem na koje se podaci odnose ili za preduzimanje radnji, na zahtev lica na koje se podaci odnose, pre zaključenja ugovora

podatke o ličnosti koje prikuplja i obrađuje, rukovalac ne deli se trećim licima niti na bilo koji način čini dostupnim drugoj državi i/ili međunarodnoj organizaciji, niti se na bilo koji drugi način čine dostupnim bilo kome po bilo kojem osnovu, osim pošti, kurirskoj ili drugoj službi koja se bavi poslovima dostave artikala naručenih od strane lica na koje se podaci odnose (kupaca – potrošača),

U ime HAPPY GIRAFFE DOO ŠABAC obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni HAPPY GIRAFFE DOO ŠABAC (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti,

podatke o ličnosti koje prikuplja i obrađuje rukovalac čuvaju se do momenta konačne isporuke naručenog artikla licu na koje se podaci odnose (kupcu - potrošač), odnosno konačnog ispunjenja ugovornog odnosa, nakon čega se isti brišu (osim za slučaj reklamacije potrošača u smislu Zakona o zaštiti potrošača, u kojem slučaju će se podaci Potrošača koji je reklamirao robu čuvati 2 godine u evidenciji primljenih reklamacija u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača), kao i osim kod "kolačića".

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.
Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

lice na koje se podaci odnose (kupci - potrošači) imaju pravo da se od rukovaoca zahteva pristup, ispravka ili brisanje njegovih podataka o ličnosti,

lice na koje se podaci o ličnosti odnose ima pravo da podnese pritužbu Povereniku za zastitu podataka o ličnosti,

davanje podataka o ličnosti neophodan je uslov za zaključenje ugovora između rukovaoca i lica na koje se podaci odnose (kupca - potrošač), te lice na koje se podaci odnose (kupac - potrošač) ima obavezu istinitog i tačnog unošenja svojih podataka o ličnosti,

rukovalac podatke o ličnosti koje pribavlja i obrađuje neće obrađivati u svrhe različite od onih za koje su podaci o ličnosti pribaveljeni,

Korišćenjem Internet sajta, prikupljaju se “kolačići” i to: “kolačići” koje postavlja Google analytics koji služe praćenju aktivnosti korisnika na sajtu, te “kolačiće” koje postavlja sistem same Internet stranice a kojima se prikuplaju informacije sa kojeg uređaja je korisnik pristupio (informacije traju 365 dana od dana poslednje posete sajtu), informacije kod kupovine kada se pri prvom ubacivanju proizvoda u “korpu” i traje do završetka kupovine ili do 365 dana od poslednje posete sajta. Ovi kolačići su samo za internu upotrebu i ne dele se trećim licima. “Količi” predstavljaju informacije koje Internet sajt šalje računaru (ili drugom uređaju sa kojeg se predmetnom sajtu pristupa) sa kojeg se pristupa navedenom Internet sajtu, a nakon što se posetilac opredeli za opciju “prihvatam”. “Kolačići” nisu neophodni radi pristupa Internet sajtu ali su uslov za korišćenje nekih opcija koje navedena Internet sajt nudi. “Kolačići” predstavljanju tehniku prilagođavanja korisničkog doživljaja potrebama i karakteristikama računara / korisnika sa kojeg se pristupa Internet sajtu. Oni čuvaju određene podatke koji uključuju i podatke o ličnosti (primera radi podatak o mejl adresi, ). Postoje privremeni “kolačići” koji se brišu sa medija pri napuštanju Internet pretraživača sa kojeg se pristupilo Inernet sajtu, te stalni “kolačići” koji ostaju i po zatvaranju Internet sajta u dužem vremenskom periodu. Postoje i “kolačići”koje koriste treća lica a služe da bi se pratilo korišćenje Interneta u marketinške svrhe.

PRAVO LICA NA KOJE SE PODACI O LIČNOSTI ODNOSE NA PRISTUP

Član 5.

Rukovalac je u obavezi da, na zahtev lica na koje se podaci odnose, istom pružis informacije o tome da li obrađuje njegove podatke o ličnosti, omogući pristup tim podacima, kao i ostale informacije definisane članom 26. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

PRAVO LICA NA KOJE SE PODACI O LIČNOSTI ODNOSE NA ISPRAVKU I BRISANJE

Član 6.

6.1. Lice na koje se podaci odnose ima pravo da se njegovi netačni podaci o ličnosti bez nepotrebnog odlaganja isprave.

6.2. Za slučaj da je lice na koje se podaci odnose (kupac - potrošač) unelo netačne podatke u formu koja se popunjava pri zaključenju ugovora i naručivanju artikala, isti ima pravo da mu se predmetni podaci isprave i/ili dopune, ukoliko to lice, o potrebi promene i/ili ispravke podataka o ličnosti, blagovremeno obavesti rukovaoca putem kontakt telefona iz čl. 4. ovog Pravilnika ili putem drugog jasno označenog telefonskog broja, istaknutog na Internet sajtu.

6.3. Rukovalac će podatke o ličnosti lica na koje se podaci odnose izbrisati bez odlaganja odmah nakon isporuke naručenog artikla licu na koje se podaci odnose (kupcu / naručiocu), odnosno konačnog ispunjenja ugovornog odnosa.

INTEGRITET I POVERILJIVOST PODATAKA O LIČNOSTI

Član 7.

7.1. U skladu sa procenjenom verovatnoćom nastupanja rizika i nivoom rizika za prava i slobode fizičkih lica, a uzimajući u obzir način, svrhu i obim obrade podataka o ličnosti od strane rukovaoca, rukovalac je preduzeo odgovarajuće mere kako bi se postigao odgovarajući nivo bezbedenosti u odnosu na rizik.

7.2. Svi podaci o ličnosti u okvirnu radne organizacije rukovaoca smatraju se poslovnom tajnom, te se svako neovlašćeno prenošenje, saopštavanje ili na bilo koji drugi način činjenje dostupnim predmetnih podataka o ličnosti trećim licima, smatra kršenjem poslovne tajne i kao takvo podleže sankciji.

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 8.

Ovaj Pravilnik je objavljen na oglasnoj tabli rukovaoca sa danom njegovog donošenja, odnosno 28.08.2020. godine, i stupa na snagu protekom 8 dana od dana objavljivanja, odnosno 05.09.2020. godine.

Šabac, 28.08.2020 .godine.
HAPPY GIRAFFE DOO ŠABAC, zakonski zastupnik - direktor Dejan Škoro

Newsletter

Kao naš prijavljeni korisnik na newsletter, bićete među prvima koji mogu da zavire u naše predstojeće kolekcije, saznate sve o sjajnim ponudama, ekskluzivnim promocijama i događajima.

www.happygiraffe.rs koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti sajta. Ukoliko nastavite sa korišćenjem sajta, smatra se da ste saglasni sa našim opštim uslovima prodaje, politikom privatnosti i potvrđujete prihvatanje kolačića na njegovim stranicama.

x